પૃષ્ઠ_હેડ_બીજી

ક્રોમોન્સ

ના.

પેઢી નું નામ

કેસ નં.

મોલેક્યુલર ફોર્મ્યુલા

મોલેક્યુલર વજન

રાસાયણિક માળખું

શુદ્ધતા

હર્બલ સંસાધન

1

સિમિફ્યુગિન

37921-38-3

C16H18O6

306.31

ક્રોમોન્સ 

≥99.0

(સિમિસિફ્યુગે

રાઇઝોમા)

2

Prim-O-glucosylcimifugin

80681-45-4

C22H28O11

468.45

 ક્રોમોન્સ

≥98.5

(સિમિસિફ્યુગે

રાઇઝોમા)

3

સેક-ઓ-ગ્લુકોસિલ્હામાઉડોલ

80681-44-3

C21H26O10

438.42

 ક્રોમોન્સ

≥98.5

(સાપોશ્નિકોવિયા

મૂલાંક)

4

4'-ObD-ગ્લુકોસિલ-5-O

- મિથાઈલવિસામીનોલ

84272-85-5

C22H28O10

452.45

ક્રોમોન્સ 

≥98.5

(સાપોશ્નિકોવિયા

મૂલાંક)

5

ઓસ્થોલ

484-12-8

C15H16O3

244.29

 ક્રોમોન્સ

≥98.5

(એન્જેલિકા

પ્યુબસેન્ટિસ

મૂલાંક)