page_head_bg

इतर प्रकारचे फ्लेव्होन

नाही.

व्यापार नाव

कॅस क्र.

आण्विक सूत्र

आण्विक वजन

रासायनिक रचना

पवित्रता

हर्बल संसाधन

1

एरिओडिक्टिओल

५५२-५८-९

C15H12O6

२८८.२५

 इतर प्रकारचे फ्लेव्होन

≥99.0

(विस्की

हर्बा)

2

(+/-)लिक्विरिटिजेनिन

41680-09-5

C15H12O4

२५६.२५

 इतर प्रकारचे फ्लेव्होन

≥98.5

(ग्लायसिरायझी

मूलांक इ

रायझोमा)

 

3

लिक्विरिटीजेनिन

५७८-८६-९

C15H12O4

२५६.२५

 इतर प्रकारचे फ्लेव्होन

≥98.5

(ग्लायसिरायझी

मूलांक इ

रायझोमा)

 

4

लिक्विरिटिन;

लिक्विरिटोसाइड;लिक्विरिटिन;

लिक्विरिटोसाइड

५५१-१५-५

C21H22O9

४१८.३९

 इतर प्रकारचे फ्लेव्होन

≥98.5

(ग्लायसिरायझी

मूलांक इ

रायझोमा)

 

5

आयसोलिक्विरिटिजेनिन

९६१-२९-५

C15H12O4

२५६.२५

 इतर प्रकारचे फ्लेव्होन

≥98.0

(ग्लायसिरायझी

मूलांक इ

रायझोमा)

 

6

आयसोलिक्विरिटिन;

neoisoliquritin

५०४१-८१-६

C21H22O9

४१८.३९

 इतर प्रकारचे फ्लेव्होन

≥98.0

(ग्लायसिरायझी

मूलांक इ

रायझोमा)

 

7

Neoliquiritin

५०८८-७५-५

C21H22O9

४१८.३९

 इतर प्रकारचे फ्लेव्होन

>98%

ग्लायसिरिझा युरेलेन्सिस

8

Neoisoliquiritin

7014-39-3

C21H22O9

४१८.३९

 इतर प्रकारचे फ्लेव्होन

>98%

ग्लायसिरिझा युरेलेन्सिस

9

लिक्विरिटिन एपिओसाइड

७४६३९-१४-८

C26H30O13

५५०.५१

 इतर प्रकारचे फ्लेव्होन

≥98.5

(ग्लायसिरायझी

मूलांक इ

रायझोमा)

 

10

आयसोलिक्विरिटिन एपिओसाइड

१२०९२६-४६-७

C26H30O13

५५०.५१

 इतर प्रकारचे फ्लेव्होन

≥98.0

(ग्लायसिरायझी

मूलांक इ

रायझोमा)

 

11

फ्लोरिझिन

 

60-81-1

C21H24O10

४३६.४१

 इतर प्रकारचे फ्लेव्होन

≥98.5

(मालुस सिव्हर्सी

(लेड.)रोम.)

12

सायनिडिन क्लोराईड;

सायनिडोक्लोराइड;

सायनिडॉल

५२८-५८-५

C15H11O6.Cl

३२२.७०

 इतर प्रकारचे फ्लेव्होन

≥97.0

(वीर्य त्रिगोन)

13

ग्लुकोसायनिडिन;

कुरोमनिन क्लोराईड;

कुरोमनिन;

कुरोमॅनिन;

सायनिडॉल 3-ग्लुकोसाइड;

७०८४-२४-४

C21H21O11.Cl

४८४.८४

 इतर प्रकारचे फ्लेव्होन

≥97.0

(वीर्य त्रिगोन)

14

बावचीन

१९८७९-३२-४

C20H20O4

३२४.३७

 इतर प्रकारचे फ्लेव्होन

>98%

Psoralea   corylifolia

15

इसोबावचिन

३१५२४-६२-६

C20H20O4

३२४.३७

 इतर प्रकारचे फ्लेव्होन

>98%

Psoralea   corylifolia

16

बावचिनिन ए;बावचिन;

19879-30-2

C21H22O4

३३८.४

 इतर प्रकारचे फ्लेव्होन

≥98.5%

Psoralea corylifolia

17

सिलिख्रिस्टिन

सिलीमारिन II

३३८८९-६९-९

C25H22O10

४८२.४४

 इतर प्रकारचे फ्लेव्होन

>98%

सिलिबम मॅरिअनम

18

सिलिबिन

36804-17-8

C25H22O10

४८२.४४

 इतर प्रकारचे फ्लेव्होन

>98%

सिलिबम मॅरिअनम

19

सिलिबिन ए

C25H22O10

४८२.४४

 इतर प्रकारचे फ्लेव्होन

>98%

सिलिबम मॅरिअनम