page_head_bg

क्रोमोन्स

छैन।

व्यापार नाम

क्यास नं.

आणविक सूत्र

आणविक वजन

रासायनिक संरचना

शुद्धता

हर्बल स्रोत

1

सिमिफुगिन

३७९२१-३८-३

C16H18O6

३०६.३१

क्रोमोन्स 

≥99.0

(Cimicifugae

Rhizoma)

2

Prim-O-glucosylcimifugin

८०६८१-४५-४

C22H28O11

४६८.४५

 क्रोमोन्स

≥98.5

(Cimicifugae

Rhizoma)

3

Sec-O-Glucosylhamaudol

८०६८१-४४-३

C21H26O10

४३८.४२

 क्रोमोन्स

≥98.5

(सपोश्निकोभिया

मूलांक)

4

4'-ObD-Glucosyl-5-O

- मिथाइलविसामिनोल

८४२७२-८५-५

C22H28O10

४५२.४५

क्रोमोन्स 

≥98.5

(सपोश्निकोभिया

मूलांक)

5

ओस्टोल

४८४-१२-८

C15H16O3

२४४.२९

 क्रोमोन्स

≥98.5

(एन्जेलिका

प्युबेसेन्टिस

मूलांक)