page_head_bg

लिग्नन्स

छैन।

व्यापार नाम

क्यास नं.

आणविक सूत्र

आणविक वजन

रासायनिक संरचना

शुद्धता

हर्बल स्रोत

1

Dehydrodiisoeugenol

२६८०-८१-१

C20H22O4

३२६.३९

लिग्नन्स 

≥98.5

(Caryophylli

फ्लोस)

2

लिकारिन बी

५१०२०-८७-२

C20H20O4

३२४.३७

लिग्नन्स CA

≥98.5

(Myristicae

वीर्य)

 

3

Myrislignan

१७१४८५-३९-५

C21H26O6

३७४.४३

 लिग्नन्स 

≥98.5

(Myristicae

वीर्य)

4

Myristicin

६०७-९१-०

C11H12O3

१९२.२३

 लिग्नन्स 

≥95.0

(Myristicae

वीर्य)

5

फोर्सिथोसाइड ए

७९९१६-७७-१

C29H36O15

६२४.५९

 लिग्नन्स 

≥98.5

(फोर्सिथिया

Fructus)

6

Isoforsythiaside

१३५७९१०-२६-९

C29H36O15

६२४.५९

 लिग्नन्स 

≥98.5

(फोर्सिथिया

Fructus)

7

काकुल

18607-90-4

C10H10O4

१९४.१८

 लिग्नन्स 

≥98.5

(असारी

रेडिक्स एट

Rhizoma)

8

(-)-असारिनिन

१३३-०४-०

C20H18O6

354.35

 लिग्नन्स 

≥98.5

(असारी

रेडिक्स एट

Rhizoma)

9

सेसामिन

६०७-८०-७

C20H18O6

354.36

 लिग्नन्स 

≥98.5

(सेसमम इन्डिकम)

 

10

Schisandrin ए

६१२८१-३८-७

C24H32O6

४१६.५१

 लिग्नन्स 

≥98.0

(Schisandrae

चिनेन्सिस

Fructus)

11

Schisandrin

७४३२-२८-२

C24H32O7

४३२.५६

 लिग्नन्स 

≥98.0

(Schisandrae

चिनेन्सिस

Fructus)

12

शिस्यान्थेरिन ए

५८५४६-५६-८

C30H32O9

५३६.५७

 लिग्नन्स 

≥98.0

(Schisandrae

चिनेन्सिस

Fructus)

13

(-)-आर्क्टिजेनिन

७७७०-७८-७

C21H24O6

३७२.४१

 लिग्नन्स 

≥98.0

(Arctii

Fructus)

14

म्याग्नोलिन

३१००८-१८-१

C23H28O7

४१६.४६

 लिग्नन्स 

≥98.0

म्याग्नोलिया डेनुडाटा

15

(+)-युडेस्मिन;

(+)-पिनोरेसिनोल डाइमिथाइल ईथर;

O, O-Dimethylpinoresinol

२९१०६-३६-३

C22 H26 O6

३८६.४४

 लिग्नन्स 

≥98.0

म्याग्नोलिया डेनुडाटा

16

Lirioresinol B

(-)-लिरियोरेसिनोल बी;

(-)-सिरिङ्गेरेसिनोल

६२१६-८१-५

C22 H26 O8

४१८.४४

 लिग्नन्स 

≥98.0

म्याग्नोलिया डेनुडाटा