page_head_bg

โครโมน

เลขที่

ชื่อการค้า

หมายเลข CAS

สูตรโมเลกุล

น้ำหนักโมเลกุล

โครงสร้างทางเคมี

ความบริสุทธิ์

แหล่งสมุนไพร

1

ซิมิฟูกิน

37921-38-3

C16H18O6

306.31

โครโมน 

≥99.0

(ซิมิซิฟูเก

เหง้า)

2

พริม-โอ-กลูโคซิลซิมิฟูกิน

80681-45-4

C22H28O11

468.45

 โครโมน

≥98.5

(ซิมิซิฟูเก

เหง้า)

3

Sec-O-Glucosylhamaudol

80681-44-3

C21H26O10

438.42

 โครโมน

≥98.5

(สาโปชนิโกเวียเอ

ฐาน)

4

4'-ObD-กลูโคซิล-5-O

-เมทิลวิซามินอล

84272-85-5

C22H28O10

452.45

โครโมน 

≥98.5

(สาโปชนิโกเวียเอ

ฐาน)

5

Osthole

484-12-8

C15H16O3

244.29

 โครโมน

≥98.5

(แองเจลิซี

Pubescentis

ฐาน)