page_head_bg

टेरपेनॉइड्स

नाही.

व्यापार नाव

कॅस क्र.

आण्विक सूत्र

आण्विक वजन

रासायनिक रचना

पवित्रता

हर्बल संसाधन

1

डायस्बुलबिन बी

20086-06-0

C19H20O6

३४४.३6

 टेरपेनॉइड्स

९८.५

(डायस्कोरिया

Panthaicae

रायझोमा)

2

Alisol A 24-एसीटेट

१८६७४-१६-३

C32H52O6

५३२.७५

 टेरपेनॉइड्स

९८.०

(अॅलिस्मॅटिस

रायझोमा)

3

अॅलिसोल बी एसीटेट

२६५७५-९५-१

C32H50O5

५१४.७४

 टेरपेनॉइड्स

९८.५

(अॅलिस्मॅटिस

रायझोमा)

4

Alisol C 23-एसीटेट

२६५७५-९३-९

C32H48O6

५२८.७२

 टेरपेनॉइड्स

९८.५

(अॅलिस्मॅटिस

रायझोमा)

5

अॅलिस्मॉक्साइड

87701-68-6

C15H26O2

२३८.३७

 टेरपेनॉइड्स

९८.५

(अॅलिस्मॅटिस

रायझोमा)

6

सेलास्ट्रॉल

३४१५७-८३-०

C29H38O4

४५०.६१

 टेरपेनॉइड्स

९८.५

(Tripterygium wilfordii हुक.f)

 

7

किरेनॉल

५२६५९-५६-०

C20H34O4

३३८.४८

 टेरपेनॉइड्स

९८.५

(सिगेस्बेकिया

हर्बा)

8

जेनिपोसाइड

२४५१२-६३-८

C17H24O10

३८८.३७

 टेरपेनॉइड्स

९८.५

(गार्डेनिया

फ्रक्टस)

9

स्वर्टियामरीन

१७३८८-३९-५

C16H22O10

३७४.३४

 टेरपेनॉइड्स

९८.५

(जेंटियानी

मॅक्रोफिली

मूलांक)

10

स्क्लेरोल

५१५-०३-७

C20H36O2

308.50

 टेरपेनॉइड्स

९८.५

(पेरिला

Fरुटेसेन्स

(एल.)ब्रिट.)

11

स्क्लेरोलाइड

५६४-२०-५

C16H26O2

250.38

 टेरपेनॉइड्स

९८.५

(पेरिला

Fरुटेसेन्स

(एल.)ब्रिट.)

12

पॅक्लिटॅक्सेल

३३०६९-६२-४

C47H51NO14

८५३.९२

 टेरपेनॉइड्स

९८.५

红豆杉

(टॅक्सस चिनेन्सिस)

13

Docetaxel

114977-28-5

C43H53NO14

807.88

 टेरपेनॉइड्स

९८.५

(टॅक्सस चिनेन्सिस)

 

14

मोनोट्रोपीन

5945-50-6

C16H22O11

३९०.३४

 टेरपेनॉइड्स

९८.५

(मोरिंदे

अधिकृत

मूलांक)

15

ऑक्यूबिन

४७९-९८-१

C15H22O9

३४६.३३

 टेरपेनॉइड्स

९८.०

(प्लँटागिनिस

हर्बा)

16

जिन्कगोलाइड ए

१५२९१-७५-५

C20H24O9

408.40

 टेरपेनॉइड्स

९८.०

(जिंकगो

फोलिअम)

17

जिन्कगोलाइड बी

१५२९१-७७-७

C20H24O10

४२४.४०

 टेरपेनॉइड्स

९८.०

(जिंकगो

फोलिअम)

18

जिन्कगोलाइड सी

१५२९१-७६-६

C20H24O11

४४०.४०

 टेरपेनॉइड्स

९८.०

(जिंकगो

फोलिअम)

19

बिलोबालाइड

33570-04-6

C15H18O8

३२६.३०

 टेरपेनॉइड्स

९८.०

(जिंकगो

फोलिअम)

20

हरपगोसाइड

19210-12-9

C24H30O11

४९४.४९

 टेरपेनॉइड्स

९८.५

(स्क्रोफुलेरिया

मूलांक)

21

हरपगिडे

६९२६-०८-५

C15H24O10

३६४.३५

 टेरपेनॉइड्स

९८.५

(स्क्रोफुलेरिया

मूलांक)

22

8-O-Acetylharpagide

६९२६-१४-३

C17H26O11

406.38

 टेरपेनॉइड्स

९८.०

(स्क्रोफुलेरिया

मूलांक)

23

अॅलेंटोलॅक्टोन

५४६-४३-०

C15H20O2

२३२.३२

 टेरपेनॉइड्स

९८.०

(ऑकलंडिया

मूलांक)

24

डिहाइड्रोकोस्टस लैक्टोन

४७७-४३-०

C15H18O2

230.30

 टेरपेनॉइड्स

९८.०

(ऑकलंडिया

मूलांक)

25

रोब्युरिक ऍसिड

६८१२-८१-३

C30H48O2

४४०.७0

 टेरपेनॉइड्स

९८.०

(जेंटियानी

मॅक्रोफिली

मूलांक)