sahypa_head_bg

Biz hakda

img hakda

Kompaniýanyň tertibi

Hasaba alnan maýasy 10 million ýuana barabar bolan “Jiangsu ongongjian Pharmaceutical Technology Co., Ltd.” 2012-nji ýylda döredildi. 2000 inedördül meýdany bolan Jiangsu welaýatynyň Taizhou lukmançylyk şäherinde (“Hytaý lukmançylyk şäheri”, milli derejede) ýerleşýär. metr.Biz esasan adaty hytaý lukmançylygynyň maddy esaslary, adaty hytaý lukmançylygynyň hil standarty, täze adaty hytaý lukmançylygyny öwrenmek we ösdürmek we ş.m. bilen meşgullanýarys.

Birnäçe ýyllap dowam eden gözleglerden we gözleglerden soň, bu kompaniýa Hytaýda adaty hytaý lukmançylyk monomerleriniň ösmeginde möhüm güýç bolup durýan 1000-den gowrak adaty Hytaý lukmançylyk salgylanyş maddasyny özbaşdak öndürip bildi.Biziň kompaniýamyz her ýyl adaty hytaý lukmançylygy monomer birleşmeleriniň 80-100 görnüşini ösdürip biler.

Biziň kompaniýamyz, adaty hytaý lukmançylygy monomer birleşmeleriniň milligram derejesinden, gram derejesinden ton derejesine çenli doly önümçilik kuwwatyna eýedir.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Biziň kompaniýamyzda halkara birinji derejeli marka derňewi we synag enjamlary bar we ähli önümler berk synagdan geçirildi;Käbir önümler önümiň hilini üpjün etmek üçin üçünji tarap häkimiýetleri tarapyndan synagdan geçirilýär, 2021-nji ýylyň ahyrynda kompaniýamyz CNAS 1aboratory kulifikasiýasyny aldy.

Biziň kompaniýamyz, köp sanly ylmy gözleg institutlary, derman kärhanalary we içerde we daşary ýurtlarda söwda kompaniýalary bilen ýakyn hyzmatdaşlygy dowam etdirdi.Şu wagta çenli onlarça ylmy gözleg institutlary we derman kärhanalary üçin ylmy gözleg institutlaryna we derman kärhanalaryna ylmy we tehnologiki taslamalary tamamlamaga kömek etmek üçin önümi özleşdirmek hyzmatlaryny hödürledik.

Biziň kompaniýamyz, Hytaý Halk Respublikasynyň Ylym we tehnologiýa ministrliginiň kiçi we orta kärhanalary üçin innowasiýa gaznasy ýaly birnäçe maliýe goldawyny aldy.

Guruldy
Hasaba alnan maýa
million ýuany
Meýdany bilen
inedördül metr
Garaşsyz öndür
+
adaty hytaý lukmançylygyna salgylanma maddasynyň görnüşleri

Iş gerimi

Birnäçe ýyllap önüm we tehnologiýa toplanylandan soň, kompaniýamyzyň iş gerimi köp ugurlary öz içine aldy:

/ biz hakda /

Gözleg we gözleg, adaty hytaý lukmançylygy standarty / salgylanma maddasyny öndürmek we satmak;

/ biz hakda /

Müşderiler üçin adaty hytaý lukmançylygy monomer birleşmelerini özleşdiriň

/ biz hakda /

Adaty Hytaý lukmançylygynyň hil standarty we prosesi (täze derman)

/ biz hakda /

Tehnologiýa hyzmatdaşlygy we geçirmek;Neşe serişdeleriniň täze ösüşi we ş.m.

Hytaýda adaty Hytaý lukmançylygynyň ösmegine goşant goşmak üçin içerki we daşary ýurt ylmy gözleg institutlary we azyk / derman / saglygy goraýyş önümleri kärhanalary bilen tüýs ýürekden hyzmatdaşlyk etmäge taýýardyrys!