પૃષ્ઠ_હેડ_બીજી

લિગ્નાન્સ

ના.

પેઢી નું નામ

કેસ નં.

મોલેક્યુલર ફોર્મ્યુલા

મોલેક્યુલર વજન

રાસાયણિક માળખું

શુદ્ધતા

હર્બલ સંસાધન

1

ડીહાઇડ્રોડીસોયુજેનોલ

2680-81-1

C20H22O4

326.39

લિગ્નાન્સ 

≥98.5

(કેરીઓફિલી

ફ્લોસ)

2

લિકરિન બી

51020-87-2

C20H20O4

324.37

લિગ્નાન્સ સી.એ

≥98.5

(Myristicae

વીર્ય)

 

3

મિરિસ્લિગ્નન

171485-39-5

C21H26O6

374.43

 લિગ્નાન્સ 

≥98.5

(Myristicae

વીર્ય)

4

મિરિસ્ટીસિન

607-91-0

C11H12O3

192.23

 લિગ્નાન્સ 

≥95.0

(Myristicae

વીર્ય)

5

ફોર્સીથોસાઇડ એ

79916-77-1

C29H36O15

624.59 છે

 લિગ્નાન્સ 

≥98.5

(ફોર્સીથિયા

ફ્રુક્ટસ)

6

આઇસોફોર્સીથિયાસાઇડ

1357910-26-9

C29H36O15

624.59 છે

 લિગ્નાન્સ 

≥98.5

(ફોર્સીથિયા

ફ્રુક્ટસ)

7

કાકૌલ

18607-90-4

C10H10O4

194.18

 લિગ્નાન્સ 

≥98.5

(અસારી

Radix Et

રાઇઝોમા)

8

(-)-અસારિનિન

133-04-0

C20H18O6

354.35

 લિગ્નાન્સ 

≥98.5

(અસારી

Radix Et

રાઇઝોમા)

9

સેસમીન

607-80-7

C20H18O6

354.36

 લિગ્નાન્સ 

≥98.5

(સીસમમ ઇન્ડિકમ)

 

10

શિસેન્ડ્રિન એ

61281-38-7

C24H32O6

416.51

 લિગ્નાન્સ 

≥98.0

(શિસાન્ડ્રે

ચિનેન્સિસ

ફ્રુક્ટસ)

11

સ્કિસેન્ડ્રિન

7432-28-2

C24H32O7

432.56

 લિગ્નાન્સ 

≥98.0

(શિસાન્ડ્રે

ચિનેન્સિસ

ફ્રુક્ટસ)

12

શિસાન્થેરિન એ

58546-56-8

C30H32O9

536.57

 લિગ્નાન્સ 

≥98.0

(શિસાન્ડ્રે

ચિનેન્સિસ

ફ્રુક્ટસ)

13

(-)-આર્ક્ટીજેનિન

7770-78-7

C21H24O6

372.41

 લિગ્નાન્સ 

≥98.0

(આર્કટી

ફ્રુક્ટસ)

14

મેગ્નોલિન

31008-18-1

C23H28O7

416.46

 લિગ્નાન્સ 

≥98.0

મેગ્નોલિયા ડેનુડાટા

15

(+)-યુડેસ્મિન;

(+)-પિનોરેસિનોલ ડાયમિથાઈલ ઈથર;

O,O-ડાયમેથાઈલપીનોરેસીનોલ

29106-36-3

C22 H26 O6

386.44

 લિગ્નાન્સ 

≥98.0

મેગ્નોલિયા ડેનુડાટા

16

લિરીયોરેસિનોલ B

(-)-લિરીઓરેસીનોલ બી;

(-)-સિરીંગારેસીનોલ

6216-81-5

C22 H26 O8

418.44

 લિગ્નાન્સ 

≥98.0

મેગ્નોલિયા ડેનુડાટા